Prevádzkový poriadok

 

Občianske združenie LuLu Fit so sídlom Partizánska cesta 4634/91, 974 01 Banská Bystrica

I
Definície

 1. LuLu Fit– občianske združenie LuLu Fit registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod reg. č. MVSR VVS/1-900/90-52119, so sídlom Hanácka 4, 821 04 Bratislava, IČO: 511 738 32.
 2. Člen – fyzická osoba, ktorá je registrovaným členom občianskeho združenia LuLu Fit.

II
Úvodné ustanovenia

 1. Súhlas s prevádzkovým poriadkom je podmienkou pre vstup do priestorov LuLu Fit a využívania služieb poskytovaných LuLu Fit.
 2. Člen občianskeho združenia LuLu Fit je oprávnený užívať služby poskytované LuLu Fit , ktoré sú aktuálne dostupné. Služby je možné využívať v priestoroch LuLu Fit, po riadnom zaplatení členského. Členovi LuLu Fit  môže byť odopretý vstup v prípade, že by hrozilo prekročenie kapacity.

III
Podmienky prevádzky a
 zásady ochrany zdravia členov

 1. LuLu Fit  je povinný zabezpečiť udržiavanie priestorov v čistote a poriadku. V priestoroch je zabezpečené dostatočné vetranie, osvetlenie, vykurovanie, zabezpečený prívod teplej a studenej vody.
 2. V prevádzke je umiestnená lekárnička vybavená základným zdravotníckym materiálom.

IV
Pokyny pre členov

 1. Člen môže využívať služby LuLu Fit  len za predpokladu, že riadne zaplatil členské.
 2. Deti členov, t.j. maloletí do dovŕšenia 18 roku veku sa môžu pohybovať v priestoroch prevádzky len v sprievode rodičov alebo opatrovníkov. Člen zodpovedá za deti počas celej ich prítomnosti v prevádzke. LuLu Fit nezodpovedá za prípadné škody na zdraví alebo majetku spôsobené deťmi členov.

RODIČIA/OPATROVNÍCI SÚ PLNE ZODPOVEDNÍ ZA SVOJE DIEŤA počas celého času stráveného v priestoroch LuLu Fit. Deti sa nesmú pohybovať a zostať bez dozoru!

V prípade potreby vzdialiť sa od svojho dieťaťa, je člen povinný požiadať personál o dozor dieťaťa.

 1. Vstup do priestorov prevádzky je možný len v čistej obuvi a čistom odeve. Na prezliekanie a odkladanie odevu sú určené odkladacie priestory. Odkladacie priestory v rámci prevádzky nie sú určené na odkladanie cenností.
 2. Ak člen pri využívaní služieb LuLu Fit používa cvičebné nástroje, je povinný používať ich vhodným spôsobom resp. v súlade s inštrukciami inštruktora.
 3. Člen využíva služby LuLu Fit na vlastnú zodpovednosť. Za poranenia a úrazy na sebe resp. na dieťati spôsobených vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním zdravotného stavu resp. nerešpektovaním tohto prevádzkového poriadku LuLu Fit nezodpovedá.
 4. V priestoroch LuLu Fit platí zákaz fajčiť!
 5. Do priestorov LuLu Fit je zakázané vstúpiť pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok. Rovnako je zákaz vstupu do priestorov LuLu Fit v špinavom odeve resp. v nevhodnom odeve.

V takom prípade je LuLu Fit oprávnené člena do priestorov nevpustiť resp. člena vylúčiť.

 1. V priestoroch prevádzky je člen povinný dodržiavať slušné správanie, zohľadňujúc, že LuLu Fit združuje najmä, nie však výlučne, rodičov s deťmi v ranom a mladšom školskom veku. V prípade, ak člen nedodrží povinnosti uvedené v tomto bode 8, rovnako tak v prípade, ak svojim konaním ohrozuje, ruší alebo obmedzuje iných členov LuLu Fit, LuLu Fit je oprávnené vyzvať člena na opustenie priestorov a člen je povinný tejto výzve vyhovieť.

V
Kurzy a
 účasť na nich

 1. Jednotlivé kurzy v ponuke LuLu Fit  sú rozvrhnuté na určitý počet lekcií v závislosti od druhu kurzu. LuLu Fit sa zaväzuje zrealizovať počet hodín v kurze, za ktoré si člen riadne zaplatil, ideálne v časovo naplánovanom intervale. V prípade že LuLu Fit nie je umožnené realizovať kurzy, a tie môžu byť na nejaký čas prerušené, LuLu Fit sa zaväzuje zabezpečiť dohodnutý počet lekcií po opätovnom začatí prevádzky. Člen berie na vedomie že v takomto prípade môže kurz prebiehať aj v čase, na ktorý nebol pôvodne naplánovaný. Členský poplatok je možné hradiť len v plnej výške na celé trvanie kurzu.
 2. Dĺžka lekcie závisí od typu kurzu. Člen berie na vedomie, že inštruktor kurzu je oprávnený lekciu primerane skrátiť, avšak len v prípade ak je kurz zameraný na prácu s deťmi a ich pozornosť je zjavne oslabená.
 3. Člen sa môže prihlásiť buď na celý kurz z aktuálnej ponuky alebo na konkrétnu lekciu. Člen berie na vedomie, že v prípade zvýšeného záujmu o kurzy je LuLu Fit oprávnené uprednostniť člena, ktorý má záujem o celý kurz.
 4. Člen sa prihlasuje na jednotlivé kurzy prostredníctvom prihlášky dostupnej na webovej stránke www.babybalancepp.sk, Po odoslaní prihlášky systém LuLu Fit potvrdí prijatie prihlášky, informuje člena o výške členského poplatku, platobných údajoch a predbežne rezervuje miesto na kurze. Miesto na kurze je predbežne rezervované po dobu 7 dní. V prípade, že člen nezaplatí členské v lehote do 7 dní, predbežná rezervácia miesta na kurze zaniká. Rezervácia je definitívne platná až po úhrade členského.
 5. Člen je oprávnený odhlásiť sa z kurzu. V prípade, že sa člen odhlási z kurzu v lehote do 5 dní od začiatku kurzu, LuLu Fit mu vráti členské v plnej výške. Člen, ktorý má rezervované miesto na kurze, je oprávnený odhlásiť sa z jednotlivých lekcií kurzu prostredníctvom on line dochádzky – dostupnej na webovej stránke www.babybalancepp.sk. V prípade, že sa člen, ktorý má rezervované miesto v kurze, odhlási z lekcie najneskôr do 08:00 v deň lekcie, má nárok nahradiť si lekciu. Čerpanie náhradných lekcií je možné v priebehu kurzu, v ktorom mal rezervované miesto, avšak max. v počte 3 lekcie. Náhradné lekcie si môže člen rezervovať výhradne prostredníctvom on line dochádzky, dostupnej na webovej stránke www.babybalancepp.sk. LuLu Fit nezodpovedá za dostupnosť voľných miest na náhradné hodiny, pokiaľ je chod kurzu obmedzený počtom detí na jednej hodine a nie je umožnené nastaviť vždy jedno voľné miesto navyše v skupinke na čerpanie náhradnej hodiny. Člen berie na vedomie, že pokiaľ vymešká viac ako 3 hodiny, alebo sa nebude môcť kvôli pandemickej situácii kurzu zúčastňovať dlhšiu dobu a súčasne LuLu Fit bude umožnené kurzy realizovať, LuLu Fit nezodpovedá za realizáciu náhrady za jeho vymeškané hodiny a člen si nemá nárok žiadať žiadnu formu náhrady za vymeškané hodiny.
 6. V prípade, že člen vymešká hodiny na konci kurzu a už si nestihne zrealizovať náhradu, môže tak urobiť v nasledujúcom kurze, ak aj nie je členom LuLu Fit . Počet prenesených lekcií je maximálne 2.
 7. Člen, ktorý sa zúčastňuje kurzu určeného pre deti, je povinný dostaviť sa na kurz v dostatočnom časovom predstihu pred začatím lekcie za účelom prípravy dieťaťa na lekciu. Člen berie na vedomie, že neskoré príchody na lekcie kurzy narušujú, a preto v prípade jeho neskorého príchodu je LuLu Fit oprávnené neumožniť mu účasť na lekcii. LuLu Fit v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za členovo omeškanie resp. zmeškanie lekcie.

VI
Vyhotovovanie záznamov z
 kurzov

 1. Člen berie na vedomie, že LuLu Fit môže vyhotovovať obrazové a zvukové záznamy ako aj obrazové snímky z jednotlivých aktivít LuLu Fit, najmä, nie však výlučne z cvičenia s deťmi.
 2. Člen uhradením členského poplatku udeľuje LuLu Fit súhlas (licenciu) na použitie obrazových a zvukových záznamov ako aj obrazových snímok so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa pre účely propagácie činnosti LuLu Fit, pre účely účasti LuLu Fit v akýchkoľvek súťažiach alebo projektoch, vrátane možnosti použitia obrazových a zvukových záznamov a obrazových snímok v televíznych a printových médiách ako aj uloženia obrazových a zvukových záznamov ako aj obrazových snímok so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa na webovej stránke LuLu Fit.
 3. Člen je oprávnený kedykoľvek súhlas na použitie obrazových a zvukových záznamov ako aj obrazových snímok so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa vziať späť a LuLu Fit  je povinné v tomto prípade takýto obrazový a zvukový záznam (prípadne jeho časť) alebo obrazovú snímku (prípadne jej časť) so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa odstrániť.
 4. V prípade predčasného ukončenia kurzu si člen nemá nárok žiadať žiadnu formu náhrady ani vrátenie členského poplatku.

VII
Ochrana osobných údajov

 1. Člen vyplnením Registračného formuláru „Prihláška“ a následným potvrdením registrácie člena, ako dotknutá osoba a zároveň ako zákonný zástupca dotknutej osoby, vyjadrí svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby na účely uvedené vo formulári označenom ako „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“.

VIII
Záverečné ustanovenia

 1. Vzťahy člena a LuLu Fit sa riadia týmto prevádzkovým poriadkom, stanovami LuLu Fit a všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 2. LuLu Fit  si vyhradzuje právo tento Prevádzkový poriadok kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky tohto Prevádzkového poriadku vstupujú do platnosti a účinnosti dňom ich zverejnenia na www.babybalancepp.sk. Člen je povinný oboznámiť sa s aktuálnou verziou Prevádzkového poriadku.

V Banskej Bystrici, dňa 01.07.2023